Blogiartikkelit Tarja Tuomainen Ilmasto, Maatalous, Metsä, Ympäristö

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin vuoden 2014 nettonielu on tämän vuoden kasvihuonekaasuinventaariossa 7,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia suurempi kuin viime vuoden inventaariossa. Onko hiilinielu näin paljon suurempi uuden mittaustiedon valossa vai mistä muutos johtuu?

LULUCF:n muuttuneet nieluarviot ovat suurimmalta osin seurausta metsämaan aikasarjan 1990–2015 viimeisten vuosien uudelleenlaskennasta.

Muutokset biomassan kasvun laskennassa

Metsämaan puuston hiilitase lasketaan puuston biomassan kasvun ja biomassan poistuman erotuksena. Poistuma koostuu hakkuu- ja luonnonpoistumasta. Puustobiomassan laskennoissa tietolähteenä ovat valtakunnan metsien inventointiaineistot (VMI) 8. inventoinnista alkaen. Kunkin inventoinnin (VMI8–VMI11) tulos sijoitetaan inventoinnin keskivuodelle, ja välivuodet interpoloidaan.

Tämä ’viimeisten vuosien’ -ongelma tunnetaan myös Ruotsissa ja Norjassa, joiden metsämaan puuston hiilitaselaskenta perustuu otantapohjaiseen valtakunnan metsien inventointiin.

Ongelmaksi muodostuvat aikasarjan viimeiset vuodet, joille on käytettävissä vain osa täyden VMI-aineiston muodostavista mittauksista tai, joille ei ole käytettävissä lainkaan VMI:n mittaustietoja. Tämä ’viimeisten vuosien’ -ongelma tunnetaan myös Ruotsissa ja Norjassa, joiden metsämaan puuston hiilitaselaskenta perustuu otantapohjaiseen valtakunnan metsien inventointiin.

Edellisessä kasvihuonekaasuinventaariossa viimeisille vuosille käytettiin samaa VMI11-aineistosta laskettua kasvuarviota eli kasvu pysyi vakiona. Käytetty tapa sinällään on inventaariossa hyväksyttävä, mutta seuraavan VMI-aineiston valmistuttua voivat uudelleenlaskennan vaikutukset hiilitaseeseen olla huomattavasti suuremmat kuin nyt käytetystä tavasta seuraa.

Lyhyesti kuvattuna, puuston kokonaisbiomassan kehitys arvioitiin puuston kokonaistilavuudelle lasketun trendin avulla. Trendi määritettiin viiden yksittäisen VMI11:n mittausvuoden (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) ja VMI12:n yhden mittausvuoden (2014) tilavuuksien avulla. Biomassan kasvu saatiin kokonaisbiomassan ja VMI11-aineistosta laskettujen kasvuprosenttien kautta. Käytetyn menetelmän heikkous on kokonaistilavuudesta johdetun trendin käyttö biomassankasvulle.

Yksi tärkeimmistä syistä kehitystyöhön on päästölaskentojen saattaminen vastaamaan raportoinnille asetettuja vaatimuksia.

Maankäytön muutosten seurantaa kehitetty

Lukessa on viime vuosina kehitetty menetelmä maankäytön muutosten tunnistamiseen. VMI:ssä kerättyyn maastotietoon yhdistetään tietoa satelliitti- ja ilmakuvilta sekä muista paikkatietoaineistoista.

Viimeisimmät arviot maankäytön muutoksista otettiin nyt käyttöön koko aikasarjalle vuodesta 1990 alkaen. Sitä kautta niin metsämaan kuin muidenkin maankäyttöluokkien päästöjen ja poistumien aikasarjat muuttuivat.

Jatkuvan kehittämisen periaate

Biomassan hakkuupoistuman laskentaa uudistettiin vastaamaan paremmin Kioton pöytäkirjan velvoittamaa metsityksen, metsän hävityksen ja metsänhoidon päästö- ja poistumalaskentoja. Inventaarion kattavuudessa on edelleen parannettavaa. Maankäytön muutosten vaikutuksesta hiilivarastoihin ja päästöihin on melko vähän tutkittua tietoa. Inventaarion laatua pyritään parantamaan esimerkiksi korvaamalla IPCC:n oletuskertoimia laajempaan kansalliseen tutkimukseen perustuvilla päästökertoimilla.

Yksi tärkeimmistä syistä kehitystyöhön on päästölaskentojen saattaminen vastaamaan raportoinnille asetettuja vaatimuksia. Tätä tavoitetta silmällä pitäen puutuotelaskentaa muutetaan jo syksyn 2017 laskentaan. Kioton pöytäkirjan metsänhoidolle raportoitu suuri puutuotteiden hiilinielu tulee olemaan huomattavasti pienempi. Muutoksia metsämaan ja LULUCF-sektorin kasvihuonekaasutaseisiin on siis odotettavissa taas tämän vuoden syksyllä.

Lisätietoa:

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *