Porsastuotannon markkinamarginaali koostuu kahdesta menokomponentista (seosrehu ja ohra) sekä yhdestä tulokomponentista (porsaat). Markkinamarginaali on laskettu porsimakertaa kohti ja sen yksikkö on (€/emakko/porsimakerta).

€ / emakko / porsimakerta