Maidontuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa maitotuotto. Menoerät ovat: lannoitteet, poltto- ja voiteluaineet, muut säilörehukustannukset, ohra, nautojen seosrehu, eläinlääkintä, sähkö, muut kotieläinkustannukset ja uudistus. Marginaali lasketaan yhtä maitolitraa kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Maidontuotannon kustannusindeksi, joka sisältää pelkästään maidontuotannon markkinamarginaalin määrittämisessä käytetyt kustannukset, esitetään omana kuvionaan.

Kuva 1: Maidontuotannon markkinamarginaali

Kuva 2: Maidontuotannon kustannusindeksi (muuttuvat kustannukset)