Markkinamarginaalien avulla voidaan tarkastella maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintojen vaihtelun vaikutusta tuottajalle jäävään marginaaliin. Marginaalit on rakennettu seuraamaan nopeasti markkinoiden muutosta ja siten palvelemaan sekä maatalouspolitiikan tekoa että yleistä keskustelua.

Riskienhallintaan liittyviä politiikkatoimenpiteitä ei voida tehokkaasti toteuttaa ilman markkinamarginaalien kaltaisia indeksejä. Tuottajat ovat alttiina voimakkaille tuote- ja panoshintojen vaihteluille eli hintariskeille, mutta heillä on tällä hetkellä käytössään hyvin rajallinen valikoima välineitä hintariskeiltä suojautumiseen. Markkinamarginaalit avaavat riskinhallintaan uusia mahdollisuuksia. Markkinamarginaalit on toistaiseksi rakennettu sika- ja siipikarjatalouteen sekä maidontuotantoon.

Markkinamarginaaleja voidaan käyttää vakuutustuotteiden kehittämiseen

Markkinamarginaali on puhtaasti markkinoilta tulevien riskien indikaattori, eikä tuottaja voi omilla valinnoillaan mitenkään vaikuttaa marginaalin kehitykseen. Siksi sitä voidaan käyttää pohjana riskinhallinta- ja vakuutustuotteiden kehittämiseen.

Tämä markkinamarginaalin ominaisuus on vakuutusten toiminnan kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi palovakuutusten puolelta ymmärretään, että palovakuutuksesta ei saa korvausta, jos itse aiheuttaa tulipalon. Sama pätee tulovakuutuksiin, vakuutuskorvausta ei voi saada, jos itse aiheuttaa kannattavuusongelmat.

Tilakohtainen kirjanpito ei kelpaa hinta- ja tulovakuutusten pohjaksi, sillä se mittaa markkinoilta tulevien vaikutusten ja viljelijän omien toimien yhteisvaikutusta. Markkinamarginaali on merikonttiin rinnastettava innovaatio, joka standardisoi vakuutustuotteen ja toimintatavat ja siten mahdollistaa tehokkaan kaupankäynnin.

Markkinamarginaalien haasteena on se, että se ei kuvaa kaikkien yksittäisten tilojen hinnoista johtuvaa kannattavuuden vaihtelua. Tilakohtaisten havaintojen ja indeksin välistä eroa kutsutaan basis-riskiksi. Sitä voidaan pienentää tilakohtaisella skaalauksella, joka tehdään käyttämällä kertoimia 0,5 – 1,5.

Katso myös