Luonnonvarakeskuksen tutkimusraportit, selvitykset, oppaat, ennusteet ja katsaukset julkaistaan Luken Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus -sarjassa. Luken tutkijoiden tieteelliset artikkelit julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

Tällä sivulla näkyvät Luken ja Luken tutkijoiden uusimmat julkaisut. Kattavampi julkaisuhaku onnistuu Jukuri-palvelussa.


Uusimmat julkaisut

 

Maatalous

Karjatiloilla muodostuvat säilörehun puristenesteet, pesu-vedet sekä jaloittelualueiden ja turkistarhojen valumavedet

Säilörehusta, jaloittelutarhoista ja tarha-alueilta sekä erilaisista pesuista muodostuvia nestemääriä on tarpeen selvittää, jotta sekä ympäristölupia haettaessa että niitä myönnettäessä lupaviranomainen pystyy arvioimaan tarvittava vesien varastointi- ja käsittelykapasiteetti, ja siten varmistamaan niiden asianmukainen käsittely kotieläntiloilla ja turkistarhoilla. Tähän selvitykseen on koottu tietoa aikaisemmista julkaisuista, ympäristölupapäätöksistä sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksista. Tietopuutteiden paikkaamiseksi on käytetty myös asiantuntija-arvioita.

Yleinen, Ympäristö

Biopohjaisten eristemateriaalien LCA : Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit -projektin TP3:n tutkimusraportti

Tässä tutkimuksessa selvitettiin elinkaarianalyysimenetelmää (LCA) käyttäen kuuden eri eristemateriaalin tuotantoketjun ympäristövaikutuksia ns. kehdosta tehtaan portille. Menettely sisältää kaikkien raaka-aineiden hankinnan ja valmistuksen sekä näiden kuljetukset ketjun eri vaiheissa, kulutetun verkkosähkön ja muun energian tuotannon, tuotannossa syntyvien jätteiden käsittelyn sekä itse tuotteen tuotantoprosessin siihen pisteeseen, kun valmis tuote lähtee tehtaan portilta eteenpäin.

Maatalous

Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona : KUITU-hankkeen väliraportti

Tässä väliraportissa esitetään, mitä hankkeessa on saatu aikaiseksi ensimmäisen vuoden aikana. Ensi syksynä on tarkoitus levittää kuitu lopulle 65 ha:n alalle. Sen jälkeen tarvitaan ainakin vuoden seurantajakso, jotta valuma-aluetuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä. Sen sijaan Jokioisten ruutu- ja laboratoriokokeiden tulokset ovat käytettävissä ensi vuonna.