Asiantuntijapalvelut Kiertotalous

Biopajan koetiloissa Jokioisissa tutkitaan ja testa­taan ratkaisuja erilaisten biomassojen ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättämiseksi. Luke te­kee yhteistyötä ja palvelee yrityksiä kierrätyslan­noitevalmisteiden, uusiutuvan energian ja muiden korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämisessä ja niiden käyttöönotossa.

Hyödyt asiakkaalle

Biopajassa voidaan pilotoida biomassojen jalostamista uusiksi arvotuotteiksi biokaasuteknologioiden, pyrolyysin ja ravinteiden talteenoton tekniikoiden avulla.

Biopaja mahdollistaa monipuolisten prosessiketjujen tutkimuksen ja useiden tuotteiden valmistamisen erilaisista biomassoista ja sivuvirroista siten, että niistä otetaan kaikki hyöty irti. Testaaminen varmistaa prosessiketjun toimivuuden ennen täyteen mittakaa­vaan siirtymistä ja vähentää investointiriskejä.

Palvelut

Biopajan palvelukokonaisuudet muokataan asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkkejä palveluista:

  • biomassapotentiaalien selvitykset
  • tuottavuus- ja kustannusvertailut
  • biokaasu- ja pyrolyysikokeet
  • laboratorioanalytiikka
  • lannoitevalmisteiden valmistus- ja käyttökokeet
  • asiantuntijakonsultointi ja -selvitykset
  • tilaustutkimukset asiakkaan tarpeiden mukaisesti
  • tutkimus- ja kehittämisprojektit yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa

Sovellusalueita

Maataloudessa muodostuu sivuvirtoina erilaisia kasvintähteitä ja kotieläinten lantaa. Näistä voidaan jalostaa biokaasuteknolo­gioiden avulla useita arvotuotteita. Hallittu jalostaminen ja loppu­tuotteiden käyttökohteiden kehittäminen voivat samalla parantaa maatalouden ravinne- ja hiilikiertoja sekä vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Biopajassa biomassoista voidaan erottaa kemikaaleja korvaamaan fossiilisia tuotteita (kuten muoveja tai polttoaineita) sekä tuottaa erilaisia kierrätyslannoitevalmisteita ja biokaasua esimerkiksi liikenteen uusiutuvaksi polttoaineeksi.

Pyrolyysiprosessissa biomassa jakeistetaan kaasuksi, nesteek­si ja kiinteäksi jakeeksi (biohiili). Luken koelaitteiston avulla on mahdollista testata biomassan soveltuvuutta pyrolyysiprosessiin.

Biopajassa voidaan myös testata eri teknologivaihtoehtojen yhdis­telmiä (kaskadiprosessi), jolloin biomassa saadaan hyödynnettyä kokonaisvaltaisesti. Tällöin yhden lisäarvotuotteen valmistuksessa syntyvä sivujae toimii seuraavan prosessin raaka-aineena.

Miksi Luke?

Luken osaaminen kattaa koko biomassojen toimintaketjun. Luke tuntee raaka-aineet ja niiden ominaisuudet, hankintaketjut, pro­sessointiteknologiat sekä lopputuotteet ja niiden tehokkaan hyö­dyntämisen käyttökohteissaan.

Lukessa tunnetaan myös toimialan kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö ja reunaehdot. Jatkuva tutkimuksemme ja laajat yh­teistyöverkostomme tuovat tuoreimman tiedon alan kehityksestä käyttöösi.