Asiakasesimerkit Ilmasto, Metsä

Pirkanmaa on edelläkävijä maakuntien hiilineutraaliustavoitteissa. Maakunnassa on tehty tavoitteellista ilmastotyötä vuodesta 2016, ja valtaosa alueen kunnista on sitoutunut tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Yksi tärkeä pala ilmastopalapelissä on luotettava tieto maakunnan metsien kyvystä sitoa hiiltä.

Tavoite ilmastoneutraaliudesta on kunnianhimoinen ja edellyttää tutkittuun tietoon perustuvia toimenpiteitä.

”Tuotamme maakunnan päätöksenteon tueksi kokonaisvaltaisen tietopaketin päästötavoitteisiin pääsemiseksi. Päästölaskelmien lisäksi tärkeä palapelin osa on tieto hiilinieluista maakunta- ja kuntatasolla”, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen erityisasiantuntija Soili Ingelin.

Tuon palan rakentamiseksi Luke koosti kaksi skenaariota metsien hakkuumahdollisuuksista. Luken MELA-ohjelmistolla toteutetut laskelmat antoivat suuntaviivat sille, millaiset vaikutukset elinkeinon tarpeisiin hakattavan puun poistumisella on maakunnan kuntien hiilinieluun. Metsän eri käsittelyvaihtoehdot simuloitiin, ja sen perusteella Luke määritti metsänkäytön kestävyyden metsävarojen ja hakkuutoiminnan näkökulmasta.

”Ensimmäisen hakkuumahdollisuusarvion tausta-ajatuksena oli optimoida metsien hakkuut tietyn taloudellisen tuottovaatimuksen näkökulmasta. Toisessa laskelmassa lisärajoitteena olivat Pirkanmaan kuntien hiilensidontatavoitteet”, kertoo Luken tutkija Hannu Hirvelä.

Ilmastokysymys on läsnä kaikessa tekemisessämme, ja sen ratkaisemisessa olennaista on tiedolla johtaminen.

Eväitä ilmastoneutraalin maankäytön suunnitteluun

Kuntatasoinen tieto hiilinielun koosta ja sen pienenemisen vaikutuksista antaa aiempaa paremmat eväät ilmastoneutraaliin maankäytön suunnitteluun. Laskelmat määrittivät, miten metsien hiilivaraston tulee kehittyä vuoteen 2030 mennessä ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä, ja käytännön työssä tarvitaan kumppaneita.

”Meidän tehtävämme on ennen kaikkea tiedon tuottaminen. Käytännön toimenpiteissä Metsäkeskuksella on iso rooli”, Soili Ingelin sanoo.

Kaikki ilmaston hyväksi

Luken ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyölle on luvassa myös jatkoa: metsämaan käytön selvityksen täydentävät ensi vuoden aikana maahiilen laskelmat. Saatavat tulokset lisäävät ymmärrystä Pirkanmaan maakunnan maaperän hiilivaraston muutoksista ja muista kasvihuonekaasupäästöistä eli dityppioksidista ja metaanista.

”Olemme maakuntana valmiit tekemään kaiken mahdollisen ilmaston hyväksi. Ilmastokysymys on läsnä kaikessa tekemisessämme, ja sen ratkaisemisessa tiedolla johtaminen on olennaista. Siinä Luken osaaminen on tärkeä apu”, Ingelin sanoo.

”Yhteistyö on toiminut hyvin. Tästä on hyvä jatkaa.”